หารือแนวทางร่วมกันช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม ไม่มีที่อยู่อาศัย และไม่มีผู้ดูแล

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ นายแพทย์เพทาย เตโชฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อหาแนวทางร่วมกันช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม ไม่มีที่อยู่อาศัย และไม่มีผู้ดูแล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่