Category Archives: กิจกรรม

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

                 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ร่วมกับนักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลสันโป่ง เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบป้ายบ้านผู้สูงอายุ ที่ได้รับการซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน  1 หลัง พื้นที่เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหาเพื่อผู้พึ่งพา

                  วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์  ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีผู้สูงอายุเพศชาย อายุ 74 ปี เร่ร่อน บริเวณซอย 1 ถ.สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งได้ประสานตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น    และนำส่งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งกลับภูมิลำเนาต่อไป


โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

                  วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์  ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลทุ่งข้าวพวง และตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ราย เพศชาย 2 ราย เพศหญิง 2 ราย ประสบปัญหาทางสังคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 ทั้งนี้ ได้ให้การช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภคเบื้องต้น  และวางแผนให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป


ห่วงใย ใส่ใจ สูงวัย ปลอดภัยจากโรคา

         วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานพยาบาล จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุกลุ่ม A และ B  กิจกรรม “ห่วงใย ใส่ใจ สูงวัย ปลอดภัยจากโรคา” ตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุ โดยการชั่งน้ำหนัก ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร เพื่อเป็นการประเมินสุขภาพเบื้องต้นและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในผู้สูงอายุ


ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหาเพื่อผู้พึ่งพา

              วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฐานะยากจน เดินไม่ได้ อาศัยอยู่เพียงลำพัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป


เกมบิงโก ออกกำลังกาย สวดมนต์ ไหว้พระ

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ จัดกิจกรรม “เกมบิงโก ออกกำลังกาย และสวดมนต์ ไหว้พระ” ให้กับผู้สูงอายุกลุ่มC อาคารหญิง  (สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้บางส่วน) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดี และรู้สึกผ่อนคลาย


โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

               วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ร่วมกับนายสมบูรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอยแก้ว เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน  5 หลัง พื้นที่เทศบาลตำบลดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่


โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

        วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ร่วมกับนายสมบัติ ทองแหง นายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 3 หลัง พื้นที่เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่