Category Archives: กิจกรรม

มอบป้ายโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยมีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยผาตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลางและผู้นำท้องถิ่น ร่วมรับมอบป้ายโครงการฯ ณ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่


มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง และผู้นำท้องถิ่น  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 17 ราย


มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย จำนวน 17 หลัง


มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับร้อยตรีองอาจ ประดับเพชร หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยและพัฒนาชุมชนอำเภอจอมทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 ราย


มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับร้อยตรีองอาจ ประดับเพชร หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยและพัฒนาชุมชนอำเภอจอมทอง ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 13 หลัง


ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดประชุมประจำเดือนกันยายน  พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เป็นประธานในการประชุม


ทำบุญศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครอบครัวจุลกัณฑ์ ซึ่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์กับประชาชนทุกช่วงวัย


เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง

วันที่ 12 กันยายน 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ในรูปแบบไฮบริด ระหว่างวันที่ 12 – 23 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด


มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับเทศบาลตำบลดอยแก้ว  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ในพื้นที่เทศบาลตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 ราย


มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ร่วมกับเทศบาลตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย จำนวน 9 หลัง