Category Archives: กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ผู้สูงอายุ

  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดการแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ของผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ในวโรกาสาครบรอบ ๘๗ พรรษา เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายคลายเครียด เกิดความเพลิดเพลิน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนางานเครือข่ายผู้สูงอายุร่วมกับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่


ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมประชุมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลทุ่งปี้และตำบลทุ่งรวงทอง

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมประชุมกับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลทุ่งปี้ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง เพื่อร่วมฟังผลการดำเนินงานและร่วมวางแผนการดำเนินงานปีต่อไป โดยมีนายชุมพล อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปีั้ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ้งปี้ พร้อมกับลงไปเยี่ยมผู้สูงอายุภาวะยากลำบากในพื้นที่ด้วย


ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557

นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วโรกาสมหามงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุ 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ เป็นร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรชาวไทยสืบไป ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  


ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

3 ธันวาคม 2557 นางมิ่งขวัญ  วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และสมาชิกผู้สูงอายุศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ   ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์


นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันต้อนรับท่านพฤตินันท์ เหลืองไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริการสวัสดิการสังคม พร้อมคณะ

นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกันต้อนรับท่านพฤตินันท์ เหลืองไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริการสวัสดิการสังคม พร้อมคณะหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนพูดคุยให้กำลังใจผู้สูงอายุ  และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ในการปฏิบัติงาน


คณาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เข้าบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 คณาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เข้าบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้  ถอดเช็ดล้างพัดลม เช็ดกระจกตามอาคาร และทำความสะอาดภายในพื้นบริเวณศูนย์ฯทางศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้  


ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการสถานีสวัสดิการ ตำบลดอยเต่า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการสถานีสวัสดิการ บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ เพื่อให้สวัสดิการแก่กลุ่มเป้าหมาย ที่ประสบปัญหาทางสังคม เป็นกลไกเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่


ศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการสถานีสวัสดิการ ตำบลแม่ปูคา

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการสถานีสวัสดิการ บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ เพื่อให้สวัสดิการแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส เป็นกลไกเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่    


เลี้ยงอำลาและอาลัย

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงานเลี้ยงอำลาและอาลัย เนื่องจากคุณอุบลวรรณ จันทรสุรินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เกษียณอายุราชการ และ คุณสุรีย์พร  ใจอ่อน ลาออกไปประกอบธุรกิจ


12 สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

นางอุบลวรรณ  จันทรสุรินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาล นครเชียงใหม่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอัมพรพรรณ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสสำแดงความจงรักภักดีน้อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจน   พระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยาม เทวาธิราชและสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ เพียบพร้อมด้วยจตุรพิธชัยมงคล หากมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอสัมฤทธิ์   สมพระราชหฤทัยปรารถนา ทรงเป็นคู่พระบุญญาบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าของข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรไทย ทั่วทั้งปวงตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ