Category Archives: กิจกรรม

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

3 ธันวาคม 2557 นางมิ่งขวัญ  วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และสมาชิกผู้สูงอายุศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ   ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์


นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันต้อนรับท่านพฤตินันท์ เหลืองไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริการสวัสดิการสังคม พร้อมคณะ

นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกันต้อนรับท่านพฤตินันท์ เหลืองไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริการสวัสดิการสังคม พร้อมคณะหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนพูดคุยให้กำลังใจผู้สูงอายุ  และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ในการปฏิบัติงาน


คณาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เข้าบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 คณาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เข้าบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้  ถอดเช็ดล้างพัดลม เช็ดกระจกตามอาคาร และทำความสะอาดภายในพื้นบริเวณศูนย์ฯทางศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้  


ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการสถานีสวัสดิการ ตำบลดอยเต่า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการสถานีสวัสดิการ บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ เพื่อให้สวัสดิการแก่กลุ่มเป้าหมาย ที่ประสบปัญหาทางสังคม เป็นกลไกเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่


ศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการสถานีสวัสดิการ ตำบลแม่ปูคา

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการสถานีสวัสดิการ บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ เพื่อให้สวัสดิการแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส เป็นกลไกเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่    


เลี้ยงอำลาและอาลัย

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงานเลี้ยงอำลาและอาลัย เนื่องจากคุณอุบลวรรณ จันทรสุรินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เกษียณอายุราชการ และ คุณสุรีย์พร  ใจอ่อน ลาออกไปประกอบธุรกิจ


12 สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

นางอุบลวรรณ  จันทรสุรินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาล นครเชียงใหม่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอัมพรพรรณ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสสำแดงความจงรักภักดีน้อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจน   พระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยาม เทวาธิราชและสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ เพียบพร้อมด้วยจตุรพิธชัยมงคล หากมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอสัมฤทธิ์   สมพระราชหฤทัยปรารถนา ทรงเป็นคู่พระบุญญาบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าของข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรไทย ทั่วทั้งปวงตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

วันที่ 9 เมษายน ๒๕๕๗ ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) และ งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


ตรวจคัดกรอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ

ศูนย์ฯบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกับศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตรวจคัดกรองในผู้ป่วยเบาหวาน และเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูง ของผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)


กิจกรรม 5 ส. บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกันทำ กิจกรรม 5 ส. เพื่อรองรับการตรวจมาตรฐานของศูนย์ฯ