Category Archives: สาระน่ารู้

รายงานการวิจัย ทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุ

ท่านสามารถ download รายงานการวิจัย ทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้ที่จะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ ได้จากด้านล่างนี้นะครับ ทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุ


ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

ท่านสามารถ download ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้จากด้านล่างนี้นะครับ ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ท่านสามารถ download ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จากด้านล่างนี้นะครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ


สรุปมติและการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ท่านสามารถ download สรุปมติและการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)ได้จากด้านล่างนี้นะครับ สรุปมติและการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการดำเนินงานผู้สูงอายุแห่งชาติ


ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย

ท่านสามารถ download ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ได้จากด้านล่างนี้นะครับ ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย


รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ

ท่านสามารถ download รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ ได้จากด้านล่างนี้นะครับ รวมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ


คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ

ท่านสามารถ download คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้จากด้านล่างนี้นะครับ คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ


คู่มือการท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่

ท่านสามารถ download คู่มือการท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จากด้านล่างนี้นะครับ คู่มือการท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่


กฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ โดย ดร.อภิชัย จันทรเสน

ท่านสามารถ download กฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ โดย ดร.อภิชัย จันทรเสน ได้จากด้านล่างนี้นะครับ กฏหมายสำหรับผู้สูงอายุ


ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ท่านสามารถ download ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้จากด้านล่างนี้นะครับ ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554