คุณสมบัติของผู้เข้าใช้บริการ

ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์เข้าใช้บริการในศูนย์ฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
 2. ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยูระหว่างการพิจารณา ของศาล
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523
 4. มีความสมัครใจ
 5. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน
 6. ไม่มีอาการทางจิตที่รุนแรง หรือมีพฤติกรรมด้านลบที่จะส่งผลกระทบต่อผู้อื่น
 7. ไม่ติดสารเสพติด หรือติดสุรา
 8. กรณีคนเร่รอน ถูกทอดทิ้ง หรือไร้ทีพึ่ง ต้องผ่านกระบวนการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ก่อน เช่น การเยี่ยมครอบครัว/ชุมชน การหาอาชีพที่เหมาะสม เป็นต้น
 9. ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  1. ฐานะยากจน
  2. ไม่มีที่อยู่อาศัย
  3. ขาดผู้อุปการะ หรือผู้ให้การช่วยเหลือดูแล

การสมัครเข้าใช้บริการ
1. ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นใบสมัครที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือศูนย์ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นเรื่องที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจเอ๊กซเรย์ปอด
4. ภาพถ่าย (ถ้ามี)