ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่
ชื่อ – สกุล 
วัน เดือน ปี  ที่รับตำแหน่ง
นายเฉลียว  รัตนวิชา ๑ ตุลาคม ๒๔๙๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๔๙๙  
นางอำพัน  สุวรรณประเทศ ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๙ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๙
นายสมจิตต์  ปลั่งสมบัติ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ – ๒ พฤษจิกายน ๒๕๒๔
นางสาวฐิติมา  บุนนาค ๓ พฤษจิกายน ๒๕๒๔ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๓
นายไพฑูรย์  ไชยวุฒิ ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๐ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓
นางสาวฐิติมา  บุนนาค ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๓ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๔
นางสาวสุพรรณี  สมุทรคุปติ์ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ – ๕ พฤษจิกายน ๒๕๓๕
นายสัจจา  เกียรติบุตร ๖ พฤษจิกายน ๒๕๓๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๖
นายไพโรจน์  มีเดช ๑ พฤษจิกายน ๒๕๓๖ – ๖ ตุลาคม ๒๕๓๗
๑๐
นางสาวอุตตราพร  บุนนาค ๗ ตุลาคม ๒๕๓๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒
๑๑
นายมงคล  ด่านวิไลปิติกุล ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ – ๑๘ เมษายน ๒๕๔๓
๑๒
นายรังสรรค์  ศรีดวงเรือง ๑๙ เมษายน ๒๕๔๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕
๑๓
นายธรรมนูญ  อารีธรรม ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑
๑๔
นางเพชรรัตน์  ป้อมเย็น ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
๑๕
นางอุบลวรรณ  จันทรสุรินทร์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๑๖
นางมิ่งขวัญ  วีระชาติ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๑๗
นายไพฑูรย์  พัชรอาภา ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๘
นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ๒ เมษายน ๒๕๖๓ – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑๙
นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน