ภารกิจ

วิสัยทัศน์
“ผู้สูงอายุอยู่เย็น เป็นสุข”

พันธกิจ
1. พัฒนานโยบายมาตราการกลไกและแปลงสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
3. เพิ่มประสิทธิภาพยกระดับดูแลและคุ้มครองสิทธิให้เข้าถึงและเป็นธรรม
4. จัดบริการและพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5. สนับสนุนและบริหารทรัพยากรร่วมกับเครือข่ายผู้สูงอายุอย่างมีธรรมาภิบาล


ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ระบบสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
2. สังคมมีความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ
3. องค์กรมาตรฐานระดับสากล


เป้าประสงค์
1. ผู้สูงอายุได้รับการจัดสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุทั้งประเทศ
3. สร้างกลไกประชารัฐเพื่อสังคมผู้สูงอายุ
4. ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้
5. ยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 

ภารกิจ
1. เป็นหน่วยงานต้นแบบที่ได้มาตรฐานในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ และจัดบริการรูปแบบใหม่ ๆ
2. เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4. เป็นต้นแบบสร้างเครือข่ายในชุมชนและประสานงานการจัดหาทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้สูงอายุ
5. ดำเนินการพัฒนารูปแบบบริการ ประเมินผล ติดตาม ให้คำแนะนำปรึกษา และเสนอแนะการจัดบริการที่เหมาะสมให้กับเป้าหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
6. เป็นศูนย์กลางระดับภาคทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารด้านผู้สูงอายุและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุและหน่วยงานเกี่ยวข้อง
7. ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการและการวิจัยในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในพื้นที่

ค่านิยม
F    :   Friendship             บริการด้วยความเป็นมิตร
A    :   Accountability       บริการด้วยจิตสำนึกในหน้าที่
M   :   Moral                    บริการที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม
I     :   Integrity                บริการด้วยสำนึกที่ดีงาม
L    :   Love and Care       บริการด้วยความรักและใส่ใจ
Y    :   Yes to all Responsibility    นี่คือความรับผิดชอบทั้งหมดของเรา