Category Archives: กิจกรรม

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง

วันที่ 12 กันยายน 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ในรูปแบบไฮบริด ระหว่างวันที่ 12 – 23 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด


มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับเทศบาลตำบลดอยแก้ว  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ในพื้นที่เทศบาลตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 ราย


มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ร่วมกับเทศบาลตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย จำนวน 9 หลัง


ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแม  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแม และองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย จำนวน 15 หลัง


ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2565  เพื่อหนุนเสริมพลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมสูงวัยและเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุแก่สังคม ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด


ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่  ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จำนวน 35 คน ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชนและการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่


โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ณ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่


โครงการแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)   ลงพื้นที่ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงการดำเนินโครงการแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้ โดยมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม เพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ


ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา…ศึกษาดูงาน

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จำนวน 50 ราย เข้าศึกษาดูงาน และมอบหมายให้ นางสาวกนกกาญจน์ ศีละวงษ์เสรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “งานสังคมสงเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมายในองค์กร” เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการทำงานกับองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย