ร่วมกิจกรรมYoung Healthy สุขภาพดีไม่สนวัย

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกิจกรรม Young Healthy สุขภาพดีไม่สนวัย ณ ห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น 1 โซน Grand hall อ.เมือง จ.เชียงใหม่


โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

วันที่ 13 ธันวาคม 2565  ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน และเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุ ซึ่งประสบปัญหาทางสังคม  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 10 ราย


เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดการประชุม  และนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวง พม. มอบนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินงาน


ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงาน พมจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางสาวอภิรชญา ชัยตุกุล ผู้อำนวยการ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมเป็นเกียรติและรับมอบนโยบายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทาง  การปฏิบัติงานของสำนักงาน พมจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย


(Kickoff ITA 2023)

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Kickoff ITA 2023) ผ่านทาง Facebook และ YouTube ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


งานมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  จัดงานมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีผู้บริหารกระทรวง พม.เข้าร่วมงานดังกล่าว และนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบภาคเหนือ  คลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย และครูจิตอาสา ณ วัดหัวฝาย อ.พาน จ.เชียงราย


โครงการพัฒนาศักยภาพฯ

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน “การขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ  และส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ” ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีนางชวนชม จันทะวงค์  รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ


ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ข่า ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน “รายการ NBT รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน“ เนื่องจากผู้สูงอายุขายบ้านพร้อมที่ดินเพื่อชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ ชึ่งปัจจุบันนายทุนได้ซื้อบ้านดังกล่าวและให้ผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ ผู้สูงอายุจึงกังวลไม่มีที่อยู่อาศัยในอนาคต  โดยศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ วางแผนให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ ตามโครงการการให้บริการผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก


ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา   และนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ซึ่งประสบปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัย และไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู ทั้งนี้ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และวางแผนประสานภาคีเครือข่ายให้การช่วยเหลือระยะยาวต่อไป


โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านแม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3 ราย ตามโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่