ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ 2 ก๊อก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย ผู้นำท้องถิ่น และนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อร่วมกันพิจารณาช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจน จำนวน 5 ราย


ตรวจสุขภาพ สูงวัย

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตรวจรักษาด้านร่างกาย ติดตามอาการเจ็บป่วยพร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในศูนย์ โดยแพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรงเหมาะสมตามวัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID-19)


ตรวจสารเสพติดข้าราชการและเจ้าหน้าที่

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ เข้ามาตรวจสารเสพติดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผลไม่พบสารเสพติด


สืบชะตาหลวงผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงานสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมตั้งโรงทาน ด้วย


โครงการ “ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น เพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้”

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจวัดตาประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้ และมอบหมอนและผ้าห่ม ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน  150 คน โดยความร่วมมือจากมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ณ โรงพยาบาลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่  ณ ศูนย์สุขภาพตำบลหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 93 คน


พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565


มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุ  ซึ่งประสบปัญหาที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า จำนวน 1 ราย ในพื้นที่บ้านเอื้ออาทรไนท์ซาฟารี ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อรอรับเข้าใช้บริการใน ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่