คณะแพทยศาสตร์ มช. ศึกษาดูงาน

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)   ต้อนรับพร้อมบรรยายภารกิจหน่วยงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ แพทย์หลักสูตรเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ  ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ราย เพื่อเรียนรู้และเห็นต้นแบบการทำงานกับผู้สูงอายุ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลสันป่ายาง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุเพศหญิง  ซึ่งประสบปัญหาที่อยู่อาศัย จำนวน 1 ราย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) บำรุงรักษาต้นไม้โดยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่าน ระบบ Zoom ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ และนางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นประธานในการประชุม


เข้าร่วมประชุมการจัดงานพิธีสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานพิธีสืบชะตาหลวงให้กับผู้สูงอายุประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดโดยสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่


ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุเพศชาย เร่ร่อน ซี่งประสบอุบัติเหตุถูกรถชนและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ


มอบป้ายโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยมีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยผาตั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลางและผู้นำท้องถิ่น ร่วมรับมอบป้ายโครงการฯ ณ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่


มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง และผู้นำท้องถิ่น  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 17 ราย


มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย จำนวน 17 หลัง


มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับร้อยตรีองอาจ ประดับเพชร หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยและพัฒนาชุมชนอำเภอจอมทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 ราย