ร่วมงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ (พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นโควิด-19 )

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ (พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นโควิด-19 ) และถ่ายทอดองค์ความรู้ของ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) หัวข้อ “เทคโนโลยีก้าวไกล ดูแลผู้สูงวัย พ้นภัยโควิด”  ณ ห้องโถง ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร


ธรรมปกรณ์ฮ่วมใจ๋ เปลี่ยนโลกสดใส ลดใช้แก้วพลาสติก

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ร่วมรณรงค์ใช้แก้วน้ำส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายใต้มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย


ส่งมอบงานโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) นางศุภกานต์ อินทุทรัพย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมกับเทศบาลตำบลดอยแก้ว ส่งมอบงานโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ   ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำวัด จำนวน 6 ห้อง และวัดท่าต้นแหนยัง ได้ขยายผลการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำในบริเวณวัดอีกจำนวน 5 ห้อง ณ วัดท่าต้นแหน ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่โดยมีท่านพระครูประโชติ จารุวรรณ  เจ้าอาวาสวัดท่าต้นแหน และประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลดอยแก้ว ร่วมรับมอบ


โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)เสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อคนทุกวัย

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นางจิราพร ยามาโมโต้ เชาวน์ประยูร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) เสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อคนทุกวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน พม.

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการ  และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน พม. จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 16 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564  ณ.จังหวัดเชียงราย


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมด้วยนางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายสามารถ เมืองไชย นักพัฒนาสังคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชน” ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสวัสดิ์ ขัติกุล นายก อบต.ร้องวัวแดง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ


โครงการเสริมสร้างกลไกพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มอบหมายนางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ และนายสามารถ เมืองไชย นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากร บรรยายโครงการเสริมสร้างกลไกพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ  ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยมีนางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่


พิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานฯ

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ