วอนช่วยเหลือ 2 ตายาย ลูกชายนำบ้านไปจำนอง บ้านถูกขายทอดตลาดไร้ที่อยู่

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564  ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมกับกิ่งกาชาดจังหวัด ปลัดอำเภอสันทราย อพม. อสม.และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุตามสื่อออนไลน์ “วอนช่วยเหลือ 2 ตายาย ลูกชายนำบ้านไปจำนอง บ้านถูกขายทอดตลาดไร้ที่อยู่” โดย ศพส.บ้านะรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารและหน้ากากผ้า และมีผู้บริจาคเงินเข้าบัญชีของผู้สูงอายุจำนวนหนึ่ง รวมทั้งมีการระดมทุนภายในท้องถิ่นเพื่อจัดหาวัสดุปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหลังใหม่แล้ว  ขณะนี้เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างประสานเรื่องขอใช้สถานที่ปลูกที่พักอาศัย


แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน “Application Time Bank”

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้ารับฟังการบรรยายสาธิตการใช้งาน แอปพลิเคชั่น ธนาคารเวลา  (TimeBank)  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา แอปพลิเคชั่น โดยวิทยากร นายอลงกต กองมณี อาจารย์และนางสาวพัชรี ยางยืน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


แบ่งปันสุข สร้างรอยยิ้ม พิมพ์ใจธรรมปกรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายนางสาวกนกกาญจน์  ศีละวงษ์เสรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางบุญหลาย ชัยวงค์ เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน  ลงพื้นที่  “แบ่งปันสุข สร้างรอยยิ้ม พิมพ์ใจธรรมปกรณ์” เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่มและหมวกไหมพรม แก่ผู้สูงอายุพื้นที่ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ จำนวน 4 ราย และ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ราย


การบูรณาการเสริมสร้างชุมชนแข้มแข็ง

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการเสริมสร้างชุมชนแข้มแข็ง” ภายใต้โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ ประจำปี 2564  จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9


ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มอบหมายให้งานสังคมสงเคราะห์ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 พื้นที่ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 28 คน  ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


ร่วมเฝ้าฯรับ – ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

       วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเฝ้าฯรับ – ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563”  ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  


วางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือบูรณาการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


“พลเมืองตื่นรู้…สู่เจียงใหม่สุขภาวะ”

                 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ “พลเมืองตื่นรู้ สู่เจียงใหม่สุขภาวะ” โดยมีวาระที่เสนอพิจารณา 2 ประเด็น  (1) เจียงใหม่ฟ้าใส ลมหายใจเดียวกัน (2) สร้างเมืองเจียงใหม่เพื่อสังคมผู้สูงวัย และร่วมปรึกษาหารือการใช้งานLine Application ธนาคารเวลาตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองแม่เหี๊ยะ จังหวัดเชียงใหม่