หน่วยงานภายใต้กำกับ

unit1

unit2

เลขที่ 1 ถ.มูลเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5327-8573 โทรสาร : 0-5328-1206
Email : [email protected]

“มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “FOUNDATION OF THE WELFARE FOR THE OLDER PERSONS IN THE NORTH” ใช้ชื่อย่อว่า F.W.O.N.

กรมประชาสงเคราะห์ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในปัจจุบัน) ได้ขอความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ โดยสนับสนุนจัดตั้งเป็นมูลนิธิสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จึงได้รวบรวมเงินจาก ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคนำมาจัด ตั้งเป็นมูลนิธิและใช้ชื่อว่า “มูลนิธิสงเคราะห์คนชราภาคเหนือ” ตามเลขอนุญาตที่ ๑๙๐/๒๕๒๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๒๒ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ นับตั้งแต่นั้นมา และได้จดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสาธารณ- ประโยชน์ ตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ทะเบียนเลขที่ ๑๐๑๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

มูลนิธิมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ดังนี้

  1. 1.เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาคเหนือที่ไร้ญาติขาดที่พึ่ง และผู้สูงอายุที่เดือดร้อนช่วยตนเองไม่ได้
  2. 2.เพื่อร่วมมือกับองค์การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

กรรมการบริหาร