อัตรากำลัง

มีอัตราบุคลากร จำนวน 41 คน สามารถแยกได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. ข้าราชการ จำนวน 8 อัตรา ประกอบด้วย

ที่ ตำแหน่ง ระดับ จำนวน (คน)
1 ผู้อำนวยการ ระดับต้น 1
2 นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ 2
3 นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 1
4 พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 1
5 เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 1
6 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด ชำนาญงาน 1
7  นักสังคมสงเคราะห์  ปฏิบัติการ  1
รวม 8

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน  1 อัตรา ประกอบด้วย

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน)
1. พี่เลี้ยง 1
รวม 1

3. พนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา ประกอบด้วย

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (คน)
1. นักพัฒนาสังคม 2
2  พยาบาล 1
3. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  1
4. พัสดุ 1
5. พี่เลี้ยง 3
6. พนักงานบริการ 2
รวม 10

4. จ้างเหมาบริการ (เงินนอกงบประมาณ) จำนวน 12 อัตรา ประกอบด้วย 

ที่ ตำแหน่ง/งาน จำนวน (คน)
1. ช่วยปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ 7
2. ช่วยปฏิบัติงานพยาบาล 1
3. ช่วยปฏิบัติงานงานครัว 1
4. ช่วยปฏิบัติงานแม่บ้าน 1
5. ช่วยปฏิบัติงานคนงาน 1
6. ช่วยปฏิบัติงานซักฟอก 1
รวม 12

5. จ้างเหมาบริการ (งบดำเนินงาน) จำนวน 10 อัตรา ประกอบด้วย

ที่ ตำแหน่ง/งาน จำนวน (คน)
1. ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 1
2. ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 1
3 ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 1
4. ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม 1
5 ช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ 2
6. ช่วยปฏิบัติงานครัว 1
7. ช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 2
8. ช่วยปฏิบัติงานบริการ 1
รวม 10