เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญชวน ประชาชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้สูงอายุ และ องค์กร
ผู้สูงอายุ ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว