เรื่องประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงผู้สูงอายุผู้รับบริการ

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงผู้สูงอายุผู้รับบริการของ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงผู้สูงอายุ