ต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวบุษยา ใจสว่าง)

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวบุษยา ใจสว่าง) ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)