ต้อนรับ อบจ.กาญจนบุรี…ศึกษาดูงาน

วันที่ 18 มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน  การจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและนันทนาการ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)