ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ

วันที่ 18 มกราคม 2566 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนื่องจากผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่มีอุปกรณ์วัดความดันโลหิต  ทั้งนี้ อสม.ได้วางแผนช่วยเหลือโดยการลงพื้นที่ดูแลสูขภาพ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว