โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
หลักสูตร “นักสานพลังชุมชมเพื่อการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุ (นสสว.)” ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566
ณ โรงแรมสรีเวียงพิงค์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พมจ.เชียงใหม่
เป็นประธานในพิธีเปิด