กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ร่วมกับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อสอบข้อเท็จจริงและจัดทำสมุดพกครอบครัว  รวมทั้งสิ้น จำนวน 9 ราย ณ พื้นที่ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่