กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อสอบข้อเท็จจริงและจัดทำสมุดพกครอบครัว  รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 ราย