การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

สถานการณ์และแนวโน้มที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และอยู่ในภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้น เป็นสิ่งบอกเหตุที่จะต้องจัดการเพื่อเตรียมระบบสวัสดิการสังคม ระบบบริการสุขภาพที่เป็นการดูและผู้สูงอายุระยะยาวในอนาคตให้สามารถรองรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ท่านสามารถ downloadการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตรงนี้เลยนะครับ