การบูรณาการเสริมสร้างชุมชนแข้มแข็ง

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ
นางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการเสริมสร้างชุมชนแข้มแข็ง” ภายใต้โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ ประจำปี 2564  จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 9