“การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน” มีชมรมผู้สูงอายุร่วมคัดเลือก จำนวน 7 ชมรม ณ ห้องประชุมโรงแรม Grand Pa Hotel & Resort Lamphun ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน