การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดทำโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานและผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ มีสมาชิกชุมชนทรายมูลเมือง สมาชิกศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ และบริษัทสบายไทย ศิราสปา ซึ่งเป็นเครือข่าย เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้