การแข่งขันการประกวดร้องเพลงของผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดกิจกรรม “การแข่งขันการประกวดร้องเพลงของ         ผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 เพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากล”

โดยมีชมรมผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)