การแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ผู้สูงอายุ

 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดการแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ของผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ในวโรกาสาครบรอบ ๘๗ พรรษา เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายคลายเครียด เกิดความเพลิดเพลิน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนางานเครือข่ายผู้สูงอายุร่วมกับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่