จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสามัคคีระหว่างเครือข่ายผู้สูงอายุ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสามัคคีระหว่างเครือข่ายผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)