กิจกรรมจิตบำผ่านระบบโปรแกรม Microsoft teams

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นักจิตวิทยาประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตบำบัดผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต คลายความเครียดและความวิตกกังวล  ส่งผลให้อาการทางจิตลดลง ผ่านระบบโปรแกรม  Microsoft teams ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)