กิจกรรมบำบัดและกิจกรรมจิตบำบัด ผ่านระบบ Microsoft teams

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ร่วมกับทีมจิตเวชผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  จัดกิจกรรมบำบัดและกิจกรรมจิตบำบัด ผ่านระบบโปรแกรม  Microsoft teams เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและบำบัดฟื้นฟูด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมอย่างถูกต้องเหมาะสม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)