กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) บำรุงรักษาต้นไม้โดยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)