กิจกรรม 5 ส. บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

ร่วมกันทำ กิจกรรม 5 ส. เพื่อรองรับการตรวจมาตรฐานของศูนย์ฯ