กิจกรรม 5 ส.

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ตามหลัก 5 ส. 1.สะสาง 2.สะดวก 3.สะอาด 4.สุขลักษณะ 5.สร้างนิสัย