กิจกรรม 5 ส.

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)จัดกิจกรรม ทำความสะอาดอาคารเรือนนอนผู้สูงอายุ เพื่อสุขอนามัยที่ดี สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)