ก้าวสู่ปีที่ 8 กรมกิจการผู้สูงอายุ

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)จัดกิจกรรม “ก้าวสู่ปีที่ 8 กรมกิจการผู้สูงอายุ” ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อส่งต่อความห่วงใย กำลังใจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ พื้นที่เทศบาลตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่