ของขวัญปีใหม่ กระทรวง พม.

            วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564เวลา 09.00 น. นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อน ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ กระทรวงกลาโหม โครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ” และงานแถลงข่าวของขวัญปีใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับประชาชน ปี 2565 การมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)