คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านสังคม เข้าศึกษาดูงานภารกิจของศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านสังคม และอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัยและผู้ด้อยโอกาส  สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ เข้าศึกษาดูงานภารกิจของศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ) และนางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)