คณะแพทยศาสตร์ มช. ศึกษาดูงาน

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)   ต้อนรับพร้อมบรรยายภารกิจหน่วยงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ แพทย์หลักสูตรเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ  ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ราย เพื่อเรียนรู้และเห็นต้นแบบการทำงานกับผู้สูงอายุ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)