คู่มือ การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศพตามประเพณี

กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ได้แก้ไขประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี โดยประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 117 ง เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ชัดเจนและถูกต้องตามประกาศดังกล่าวจึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (Manual for project implementation to support the management of elderly bodies according to tradition) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง)