คู่มือ การดำเนินโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ได้แก้ไขประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน  โดยประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 117 ง เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ชัดเจนและถูกต้องตามประกาศดังกล่าวจึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก (Project Guide for Welfare Services for the Elderly in Difficult Conditions )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ต่อไป