งานมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  จัดงานมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีผู้บริหารกระทรวง พม.เข้าร่วมงานดังกล่าว และนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบภาคเหนือ  คลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย และครูจิตอาสา ณ วัดหัวฝาย อ.พาน จ.เชียงราย