งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558 โดยได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ชมรมผู้สูงอายุ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่