งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

ขอแสดงความยินดีกับคุณนันทา สุวรรณ  นายมานัส  มีสกุลคุณ  และนายปกรณ์ชนม์  บูรณะศิริประวัติ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคม ในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยทั้ง 3 ท่านได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มาโดยตลอด