จัดการสัมมนาธุรกิจเพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2560  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกับ
กรมกิจการผู้สูงอายุ และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาธุรกิจเพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนามาตรการกลไกเครือข่ายกิจการเพื่อสังคม ธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ขยายรูปแบบและแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับ
ผู้สูงอายุในระดับภูมิภาค และส่งเสริมให้องค์กรเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมสำหรับ
ผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ชมรม และองค์กรเครือข่ายงานด้านผู้สูงอายุและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่