จัดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2561 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกับโรงพยาบาลสันป่าตอง  จัดกิจกรรมการอบรม
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ตามหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น 18 ชั่วโมง  จัดการอบรมระหว่างวันที่ 10 พค. – 12 กค. 2561 ณ  ห้องประชุมอาคารรวมใจ โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่  มี อผส. ของ อ.สันป่าตอง และ อ.หางดง  เข้ารับการอบรม 150 คน  นายแพทย์ธนาสิทธิ์  วิจิตราพันธ์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง  กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม  นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  มอบหมายให้นางสาวภธิรา
กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ชี้แจงวัตถุประสงค์การอบรมและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของ อผส.