จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ “พัฒนาระบบการดูเเลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ (บ้านกลาง)”

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑ ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ “พัฒนาระบบ
การดูเเลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ (บ้านกลาง)”  ณ ห้องประชุมของเทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นพื้นที่บูรณาการการทำงานของ ONE  HOME  เชียงใหม่  โดยมี นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ  แนวคิดภารกิจการดูเเลผู้สูงอายุ ๕ ภารกิจ รวมถึงเเนวทางการเพิ่มศักยภาพ
การดูเเลช่วยเหลือแก่บุคลากรที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในชุมชน ในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย  ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่  ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเหมือด  ผอ.รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส. ) Care giver  สภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอและตำบล รวมจำนวน ๗๐ คน