จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
มีผู้สูงอายุจากชมรมต่าง ๆ จำนวน 35 ชมรม เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 327 คน มีตัวแทนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมประกวดร้องเพลง
รวม 56 คน  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)