จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณียี่เป็งและสืบสานวัฒนธรรมล้านนา

This slideshow requires JavaScript.

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกันจัดทำซุ้มประตูป่าตามประเพณียี่เป็งล้านนา
และผู้สูงอายุร่วมกันทำกระทงจากใบตองและดอกไม้สด เพื่อนำไปเลยกระทงตามประเพณี